نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران نام دستگاه: جذب اتمی منبع پیوسته با قدرت تفکیک بالا
مدل دستگاه: ContrAA 700 شرکت سازنده: Analytik jena
عکس دستگاه:
مشخصات:
  1.  
  • اندازه گیری بیش از هفتاد عنصر شامل فلزات و برخی از نافلزات
  • مجهز به تکنیک های شعله، الکتروترمال (كوره گرافیتی)،  تولید هیدرید، و تولید بخار سرد برای آنالیز جیوه